Kvalifikované referencie stavieb

Kvalifikovaná referencia stavby a potvrdenie o uspokojivom plnení predmetu zmluvy Bioplynová stanica PDP Čečejovce

Stavba Bioplynová stanica PDP Čečejovce

Miesto stavby

PDP Čečejovce
Popis stavby Založenie a realizácia stavby bioplynovej stanice pozostávajúcej z nasledovných stavebných objektov: SO 01 Technická budova, SO 02 Fermentor č. 1 a 2, SO 03 Koncový sklad, SO 04 Vstupná žumpa, SO 05 Stáčacia plocha, SO 06 Poistný horák. Všetky objekty boli založené plošne, pričom pred realizáciou stavebných prác bola prevedená výmena podložia.
Predmet zmluvy Nová stavba
Objednávateľ Obchodné meno PDP Čečejovce
  Sídlo Paňovská 530/7, 044 71 Čečejovce
  IČO 31692915
     
Zhotoviteľ Obchodné meno TERRA - EKO s.r.o.
  Sídlo Werferova 1, 040 11 Košice
  IČO 44869479
Stavbyvedúci   Ing. Peter Valent
     
Zmluvná cena Cena bez DPH 650.000,00 Eur
Cena s DPH 780.000,00 Eur
Skutočná cena realizovaných prác Cena bez DPH 650.000,00 Eur
Cena s DPH 780.000,00 Eur
Zmluvný termín realizácie prác začiatok stavby 01.03.2012
ukončenie stavby 30.09.2012
Skutočný termín realizácie prác začiatok stavby 01.03.2012
ukončenie stavby 30.09.2012
Objednávateľ potvrdzuje, že stavebné práce boli vykonané v uspokojivej kvalite s dodržaním všetkých stanovených termínov a v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami.

Kvalifikovaná referencia stavby a potvrdenie o uspokojivom plnení predmetu zmluvy MVE Ružbašská Miľava

Stavba MVE Ružbašská Miľava

Miesto stavby

Nižné Ružbachy
Popis stavby Dokončenie rozostavanej stavebnej časti stavby Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava I. etapa. Stavebné objekty: SO 01 Hať - spodná stavba, SO 01a Stabilita pravobrežného svahu. Hať aj stabilizačná železobetónová stena boli zakladané v skalnom pieskovcovom masíve a hať je previazaná s masívom mikropilótami o hĺbke 4m. Teleso hate a pravobrežné zabezpečenie je realizované z masívnych železobetónových konštrukcií.
Predmet zmluvy Dokončenie stavby
Objednávateľ Obchodné meno AQUA - EKO, a.s.
  Sídlo Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08
  IČO 36716341
     
Zhotoviteľ Obchodné meno TERRA - EKO s.r.o.
  Sídlo Werferova 1, 040 11 Košice
  IČO 44869479
Stavbyvedúci   Ing. Peter Valent
     
Zmluvná cena Cena bez DPH 711.489,40 Eur
Cena s DPH 846.672,39 Eur
Skutočná cena realizovaných prác Cena bez DPH 711.489,40 Eur
Cena s DPH 846.672,39 Eur
Zmluvný termín realizácie prác začiatok stavby 01.09.2009
ukončenie stavby 30.06.2010
Skutočný termín realizácie prác začiatok stavby 01.09.2009
ukončenie stavby 30.06.2010
Objednávateľ potvrdzuje, že stavebné práce boli vykonané v uspokojivej kvalite s dodržaním všetkých stanovených termínov a v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami.

Kvalifikovaná referencia stavby a potvrdenie o uspokojivom plnení predmetu zmluvy BPS Čečejovce SO 08 Silážny žľab

Stavba BPS Čečejovce SO 08 Silážny žľab

Miesto stavby

PDP Čečejovce
Popis stavby Vybudovanie silážneho žľabu so železobetónovými stenami o výške 5,5 m, pôdorysných rozmerov 95 x 50 m s asfaltovým dnom. Objekt je založený plošne na železobetónových pásoch.
Predmet zmluvy Výstavba nového objektu
Objednávateľ Obchodné meno PDP Čečejovce
  Sídlo Paňovská 530/7, 044 71 Čečejovce
  IČO 31692915
     
Zhotoviteľ Obchodné meno TERRA - EKO s.r.o.
  Sídlo Werferova 1, 040 11 Košice
  IČO 44869479
Stavbyvedúci   Ing. Peter Valent
     
Zmluvná cena Cena bez DPH 850.546,09 Eur
Cena s DPH 1.020.655,31 Eur
Skutočná cena realizovaných prác Cena bez DPH 850.546,09 Eur
Cena s DPH 1.020.655,31 Eur
Zmluvný termín realizácie prác začiatok stavby 15.06.2011
ukončenie stavby 15.09.2011
Skutočný termín realizácie prác začiatok stavby 15.06.2011
ukončenie stavby 15.09.2011
Objednávateľ potvrdzuje, že stavebné práce boli vykonané v uspokojivej kvalite s dodržaním všetkých stanovených termínov a v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami.

Kvalifikovaná referencia stavby a potvrdenie o uspokojivom plnení predmetu zmluvy BPS Čečejovce SO 08.1 Silážny žľab - prípravné práce

Stavba BPS Čečejovce SO 08.1 Silážny žľab - prípravné práce

Miesto stavby

PDP Čečejovce
Popis stavby Príprava územia pre vybudovanie silážneho žľabu so železobetónovými stenami o výške 5,5 m, pôdorysných rozmerov 95 x 50 m s asfaltovým dnom. Odstránenie ruderálneho porastu v rovine, celoplošné kosenie burín a odstránenie krovín a stromov do 10cm a výsadba stromčekov.
Predmet zmluvy Výstavba nového objektu
Objednávateľ Obchodné meno PDP Čečejovce
  Sídlo Paňovská 530/7, 044 71 Čečejovce
  IČO 31692915
     
Zhotoviteľ Obchodné meno TERRA - EKO s.r.o.
  Sídlo Werferova 1, 040 11 Košice
  IČO 44869479
Stavbyvedúci   Ing. Peter Valent
     
Zmluvná cena Cena bez DPH 850,00 Eur
Cena s DPH 1.011,50 Eur
Skutočná cena realizovaných prác Cena bez DPH 850,00 Eur
Cena s DPH 1.011,50 Eur
Zmluvný termín realizácie prác začiatok stavby 01.04.2010
ukončenie stavby 15.05.2010
Skutočný termín realizácie prác začiatok stavby 01.04.2010
ukončenie stavby 15.05.2010
Objednávateľ potvrdzuje, že stavebné práce boli vykonané v uspokojivej kvalite s dodržaním všetkých stanovených termínov a v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami.

Kvalifikovaná referencia stavby a potvrdenie o uspokojivom plnení predmetu zmluvy MVE Ružbašská Miľava

Stavba MVE Ružbašská Miľava

Miesto stavby

Nižné Ružbachy
Popis stavby Dokončenie rozostavanej stavby Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava. Stavebné objekty: SO 08 Protierózne úpravy - vyžínanie, odstránenie krovín, terénne úpravy, vysadba kríkov a stromčekov a zatrávnenie svahov, SO 11 Ochranné hrádze a prístupové komunikácie - cesta, ochranné hrádze a zatrávnenie. pové komunikácie.
Predmet zmluvy Dokončenie stavby
Objednávateľ Obchodné meno AQUA - EKO, a.s.
  Sídlo Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08
  IČO 36716341
     
Zhotoviteľ Obchodné meno TERRA - EKO s.r.o.
  Sídlo Werferova 1, 040 11 Košice
  IČO 44869479
Stavbyvedúci   Ing. Peter Valent
     
Zmluvná cena Cena bez DPH 173.448,45 Eur
Cena s DPH 206.403,66 Eur
Skutočná cena realizovaných prác Cena bez DPH 173.448,45 Eur
Cena s DPH 206.403,66 Eur
Zmluvný termín realizácie prác začiatok stavby 15.08.2009
ukončenie stavby 27.12.2009
Skutočný termín realizácie prác začiatok stavby 15.08.2009
ukončenie stavby 27.12.2009
Objednávateľ potvrdzuje, že stavebné práce boli vykonané v uspokojivej kvalite s dodržaním všetkých stanovených termínov a v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami.